ရတုအေခၚအေဝၚမ်ား

၁ ႏွစ္ေျမာက္- စကၠဴရတု
၂ ႏွစ္ေျမာက္- ဂြမ္းရတု
၃ ႏွစ္ေျမာက္- သားေရရတု
၄ ႏွစ္ေျမာက္- ပိုးရတု
၅ ႏွစ္ေျမာက္- သစ္သားရတု
၆ ႏွစ္ေျမာက္- သၾကားရတု
၇ ႏွစ္ေျမာက္- သကၠလပ္ရတု
၈ ႏွစ္ေျမာက္- ေၾကးရတု
၉ ႏွစ္ေျမာက္- ဥႆဖုရားရတု
၁၀ႏွစ္ေျမာက္- သံျဖဴရတု
၁၁ႏွစ္ေျမာက္- သံမဏိရတု
၁၂ႏွစ္ေျမာက္- ျခည္ရတု
၁၃ႏွစ္ေျမာက္- ဇာပန္းရတု
၁၄ႏွစ္ေျမာက္- ဆင္စြယ္ရတု
၁၅ႏွစ္ေျမာက္- သလင္းရတု
၂၀ႏွစ္ေျမာက္- ေႂကြရတု
၂၅ႏွစ္ေျမာက္- ေငြရတု
၃၀ႏွစ္ေျမာက္- ပုလဲရတု
၃၅ႏွစ္ေျမာက္- ေက်ာက္စိမ္းရတု
၄၀ႏွစ္ေျမာက္- ပတၱျမားရတု
၄၅ႏွစ္ေျမာက္- နီလာရတု
၅၀ႏွစ္ေျမာက္- ေရႊရတု
၅၅ႏွစ္ေျမာက္- ျမရတု
၆၀ႏွစ္ေျမာက္- စိန္ရတု
၇၅ႏွစ္ေျမာက္- ဒုတိယစိန္ရတု
၉၀ႏွစ္ေျမာက္- နဝရတ္ရတု

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s