၅၂၈ေမတၱာႏွင့္၁၅၀၀ကိေလသာတြက္နည္း (၅၂၈မေတ္တာနှင့်၁၅၀၀ကိလေသာတွက်နည်း)

၅၂၈ေမတၱာ
•••••••••••••••
၁။ သေဗၺသတၱာ (အလံုးစံုေသာသတၱဝါမ်ား)
၂။ သေဗၺပါဏာ (အလုံးစုံေသာ ထြက္သက္၀င္သက္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား)
၃။ သေဗၺဘူတာ (အလုံးစုံေသာ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား)
၄။ သေဗၺပုဂၢလာ (အလုံးစုံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား)
၅။ သေဗၺအတၱဘာ၀ပရိယာပႏၷာ (အလုံးစုံေသာ အတၱေဘာ၌  အက်ဳံး၀င္ေသာ သတၱ၀ါမ်ား)
၆။ သဗၺာဣတၳိေယာ (အလုံးစုံေသာ မိန္းမမ်ား)
၇။ သေဗၺပုရိသာ (အလုံးစုံေသာ ေယာက်္ားမ်ား)
၈။ သေဗၺအရိယာ (အလုံးစုံေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား)
၉။ သေဗၺအနရိယာ (အလုံးစုံေသာ ပုထုဇင္မ်ား)
၁၀။ သေဗၺေဒ၀ါ (အလုံးစုံေသာ နတ္ေဒ၀ါမ်ား)
၁၁။ သေဗၺမႏုႆ (အလံုးစံုေသာလူမ်ား)
၁၂။ သေဗၺ၀ိနိပါတိကာ (အလုံးစုံေသာ အပါယ္ငရဲက်ေရာက္ေသာ သူမ်ား)
[ဒါကပုဂၢိဳလ္၁၂ေယာက္ပါ။]

၁။ အေ၀ရာေဟာႏၲဳ (ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ)
၂။ အဗ်ာပဇၨာေဟာႏၲဳ (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
၃။ အနီဃာေဟာႏၲဳ (ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
၄။ သုခီအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ (ခ်မ္းသာစြာ မိမိကုိယ္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ)
[ဒါကေတာ့ ေမတၱာေလးခ်က္ပါ။]

ဒီပုဂၢိဳလ္၁၂ေယာက္ကို ေမတၱာေလးခ်က္စီပို႔တဲ႔အခါ ေမတၱာ၄၈ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
[ဒါက ပုဂိၢဳလ္ေတြခ်ည္းသပ္သပ္ ေယ်ဘုယ်ပို႔သတဲ႔ေမတၱာပါ။]

ဒီေမတၱာ၄၈ခ်က္ကိုပဲ အရပ္၁၀မ်က္ႏွာကသတၱဝါေတြဆီ အႏုစိတ္ပို႔သတဲ႔အခါ ေမတၱာ၄၈၀ခ်က္ ျဖစ္ပါ့မယ္။

အႏုစိတ္ပို႔သထားတဲ႔ေမတၱာ၄၈၀ခ်က္နဲ႔ ေယ်ဘုယ်ပို႔ထားတဲ႔ေမတၱာ၄၈ခ်က္ေပါင္းတဲ႔အခါ ၅၂၈ေမတၱာ ျဖစ္လာပါတယ္။

သခ်ၤာပံုေသနည္းထုတ္ရရင္
(ပုဂၢိဳလ္ × ေမတၱာ) + (ပုဂၢိဳလ္ × ေမတၱာ × အရပ္မ်က္ႏွာ)
ဒီလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၁၅၀၀ကိေလသာ
•••••••••••••••••••••
၁။ ေမာဟ (မသိျခင္း)                                                 
၂။ အဟိရိက (မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကိုမရွက္ျခင္း)
၃။ အေနာတၱပၸ (မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကိုမေၾကာက္ျခင္း)
၄။ ဥဒၶစၥ (ပံ်႕လြင့္ျခင္း)
၅။ ေလာဘ (လိုခ်င္ျခင္း)                                        
၆။ ဒိ႒ိ (အယူလြဲျခင္း)
၇။ မာန (ေထာင္လႊားျခင္း)                                  
၈။ ေဒါသ (ခက္ထန္ျခင္း)
၉။ ကၠႆာ (မနာလိုျခင္း)                                         
၁၀။ မစၧရိယ (တြန္႔တိုျခင္း)
၁၁။ ကုကၠဳစၥ (ေနာင္တဖန္ပူပန္ျခင္း/ ေနာင္တ)                                    
၁၂။ ထိန (ထုိင္းျခင္း)
၁၃။ မိဒၶ (မႈိင္းျခင္း)                                                
၁၄။ ၀ိစိကိစၧာ (ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း)
၁၅။ သဒၶါ (ယုံၾကည္ျခင္း)                                               
၁၆။ သတိ (အမွတ္ရျခင္း)
၁၇။ ဟိရီ (မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကိုရွက္ျခင္း)                                                
၁၈။ ၾသတၱပၸ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကိုေၾကာက္ျခင္း)
၁၉။ အေလာဘ (မလုိခ်င္ျခင္း)                           
၂၀။ အေဒါသ-ေမတၱာ (ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း)
၂၁။ တၾတမဇၥ်တၱတာ (တည့္မတ္ျခင္း)      
၂၂။ ကာယပႆဒၶိ (ေစတသိက္ျငိမ္းေအးျခင္း)
၂၃။ စိတၱပႆဒၶိ (စိတ္ျငိမ္းေအးျခင္း)
၂၄။ ကာယလဟုတာ (ေစတသိက္ေပါ့ပါးျခင္း)
၂၅။ စိတၱလဟုတာ (စိတ္ေပါ့ပါးျခင္း)
၂၆။ ကာယမုဒုတာ (ေစတသိက္ႏူးည့ံျခင္း)
၂၇။ စိတၱမုဒုတာ (စိတ္ႏူးည့ံျခင္း)
၂၈။ကာယကမၼညတာ (ေစတသိက္တုိ႔ေကာင္းမႈမွာစုိးမုိးျခင္း)
၂၉။ စိတၱကမၼညတာ (စိတ္တုိ႔ေကာင္းမႈမွာစုိးမုိးျခင္း)
၃၀။ ကာယပါဂုညတာ (ေစတသိက္တုိ႔ေကာင္းမႈမွာကၽြမ္းက်င္ျခင္း)
၃၁။ စိတၱပါဂုညတာ (စိတ္တုိ႔ေကာင္းမႈမွာကြၽမ္းက်င္ျခင္း)
၃၂။ ကာယုဇုကတာ (ေစတသိက္တုိ႔ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈျခင္း)
၃၃။ စိတၱဳဇုကတာ (စိတ္တုိ႔ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈျခင္း)
၃၄။ သမၼာ၀ါစာ (ႏႈတ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး၄ပါးကုိေရွာင္မႈက်ဥ္ျခင္း)
၃၅။ သမၼာကမၼႏ ၱ(ခႏၶာကုိယ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး၃ပါးကုိေရွာင္က်ဥ္ျခင္း)
၃၆။ သမၼာအာဇီ၀ (ႏုတ္၊ကုိယ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး၇ပါးကုိေရွာင္က်ဥ္ျခင္း)
၃၇။ ကရုဏာ (သနားျခင္း)
၃၈။ မုဒိတာ (၀မ္းေျမာက္ျခင္း)
၃၉။ ပညာ-အေမာဟ (သိျမင္ျခင္း)
၄၀။ ဖႆ (ေတြ႔ထိျခင္း)
၄၁။ ေ၀ဒနာ (ခံစားျခင္း)
၄၂။ သညာ (မွတ္သားျခင္း)
၄၃။ ေစတနာ (တြန္းအားျပဳျခင္း)
၄၄။ ဧကဂၢတာ-သမာဓိ (တည္တ့ံျခင္း)
၄၅။ ဇီ၀ိတိေႁႏၵ (နာမ္သက္)
၄၆။ မနသိကာရ (အာရုံစုိက္ျခင္း)
၄၇။ ၀ိတကၠ (အတူျဖစ္ဖက္တရားတုိ႔ကုိအာရုံသုိ႔တင္ေပးျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း)
၄၈။ ၀ိစာရ (အာရုံကုိထပ္ခါထပ္ခါအာရုံျပဳျခင္း)
၄၉။ အဓိေမာကၡ (ဆုံးျဖတ္ျခင္း)
၅၀။ ၀ီရိယ (ႀကိဳးပမ္းးအားထုတ္ျခင္း)
၅၁။ ပီတိ (အားရေက်နပ္ျခင္း)
၅၂။ ဆႏၵ (ေတာင့္တျခင္း)
[ဒါေတြက ေစတသိက္၅၂ပါးပါ။ ၁ကေန၁၄အထိက အကုသိုလ္ေစတသိက္၊ ၁၅ကေန၃၉အထိက ကုသိုလ္ေစတသိက္၊ ၃၉ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ကုသိုလ္-အကုသိုလ္ယွဥ္ ဒိြေစတသိက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။]

မဟာဘူတ (ဝါ) ဘူတရုပ္ – ၄ပါး
ပသာဒရုပ္ – ၅ပါး
ေဂါစရရုပ္ – ၄ပါး
ဘာဝရုပ္ – ၂ပါး
ဟဒယဝတၳဳရုပ္ – ၁ပါး
ဇီဝိတရုပ္ – ၁ပါး
အာဟာရရုပ္ – ၁ပါး
[ဒါေတြကေတာ့ ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းေလးပါးကို ျဖစ္ေစၿပီးေစအပ္တဲ႔ နိပၹႏၷရုပ္ ၁၈ပါးျဖစ္ပါတယ္။]

၁။ ဥပစယ (ရုပ္၏စတင္ျဖစ္မႈ)
၂။ သႏၲတိ (ရုပ္၏ဆက္လက္ျဖစ္မႈ)
၃။ ဇရတာ (ရုပ္၏ရင့္ေရာ္မႈ)
၄။ အနိစၥတာ (ရုပ္၏ပ်က္စီးမႈ)
[ဒါကေတာ့ လကၡဏရုပ္ေလးပါးေပါ့။)

၁။ ေလာဘ
၂။ ေဒါသ
၃။ ေမာဟ
၄။ မာန
၅။ ဒိ႒ိ
၆။ ၀ိစိကိစၧာ
၇။ ထိန
၈။ ဥဒၶစၧ
၉။ အဟိရိက
၁၀။ အေနာတၱပၸ
[ဒါက ကိေလသာဆယ္ပါးပါ။]

၁၅၀၀ကိေလသာ ေရတြက္ပုံကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ စိတ္၁ပါး၊ ေစတသိက္ ၅၂ပါး၊ နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈ပါး၊  လကၡဏ႐ုပ္ ၄ပါး။ အားလံုးေပါင္း ၇၅ပါးရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ဒီ၇၅ပါးဟာ အတြင္း ၇၅ပါး၊ အျပင္ ၇၅ပါးရွိေနတာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ဆအေနနဲ႔ အပါး၁၅၀ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီ၁၅၀ဟာ ကိေလသာဆယ္ပါးနဲ႔ တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္းမွာ ပါ၀င္ဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ျဖစ္ပါတယ္။

သခ်ၤာပံုေသနည္းထုတ္ရရင္
[{(အတြင္း + အျပင္) × (စိတ္ + ေစတသိက္ + နိပၹႏၷရုပ္ + လကၡဏရုပ္)} × ကိေလသာ]
ဒီလိုျဖစ္ပါမယ္။

ကိုးကား
မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး) ၏ “၅၂၈နဲ႔၁၅၀၀”
Amaradipa Blog
ထက္ေခါင္(ရူပေဗဒ) ၏ “သၿဂိဳၤလ္ဆိုင္ရာမွတ္သားဖြယ္အခ်ိဳ႕”

(လင္း)
(Zawgyi)

၅၂၈မေတ္တာ
•••••••••••••••
၁။ သဗေ္ဗသတ္တာ (အလုံးစုံသောသတ္တဝါများ)
၂။ သဗေ္ဗပါဏာ (အလုံးစုံသော ထွက်သက်၀င်သက်ရှိသော သတ္တဝါများ)
၃။ သဗေ္ဗဘူတာ (အလုံးစုံသော ထင်ရှားရှိသော သတ္တဝါများ)
၄။ သဗေ္ဗပုဂ္ဂလာ (အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်များ)
၅။ သဗေ္ဗအတ္တဘာ၀ပရိယာပန္နာ (အလုံးစုံသော အတ္တဘော၌  အကျုံး၀င်သော သတ္တဝါများ)
၆။ သဗ္ဗာဣတၳိယော (အလုံးစုံသော မိန်းမများ)
၇။ သဗေ္ဗပုရိသာ (အလုံးစုံသော ယောကျ်ားများ)
၈။ သဗေ္ဗအရိယာ (အလုံးစုံသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ)
၉။ သဗေ္ဗအနရိယာ (အလုံးစုံသော ပုထုဇင်များ)
၁၀။ သဗေ္ဗဒေဝါ (အလုံးစုံသော နတ်ဒေဝါများ)
၁၁။ သဗေ္ဗမနုဿ (အလုံးစုံသောလူများ)
၁၂။ သဗေ္ဗ၀ိနိပါတိကာ (အလုံးစုံသော အပါယ်ငရဲကျရောက်သော သူများ)
[ဒါကပုဂ္ဂိုလ်၁၂ယောက်ပါ။]

၁။ အေ၀ရာဟောန္တု (ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ)
၂။ အဗျာပဇ္ဇာဟောန္တု (စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ)
၃။ အနီဃာဟောန္တု (ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ)
၄။ သုခီအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု (ချမ်းသာစွာ မိမိကိုယ်ကို ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ)
[ဒါကတော့ မေတ္တာလေးချက်ပါ။]

ဒီပုဂ္ဂိုလ်၁၂ယောက်ကို မေတ္တာလေးချက်စီပို့တဲ့အခါ မေတ္တာ၄၈ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
[ဒါက ပုဂိ္ဂုလ်တွေချည်းသပ်သပ် ယျေဘုယျပို့သတဲ့မေတ္တာပါ။]

ဒီမေတ္တာ၄၈ချက်ကိုပဲ အရပ်၁၀မျက်နှာကသတ္တဝါတွေဆီ အနုစိတ်ပို့သတဲ့အခါ မေတ္တာ၄၈၀ချက် ဖြစ်ပါ့မယ်။

အနုစိတ်ပို့သထားတဲ့မေတ္တာ၄၈၀ချက်နဲ့ ယျေဘုယျပို့ထားတဲ့မေတ္တာ၄၈ချက်ပေါင်းတဲ့အခါ ၅၂၈မေတ္တာ ဖြစ်လာပါတယ်။

သချၤာပုံသေနည်းထုတ်ရရင်
(ပုဂ္ဂိုလ် × မေတ္တာ) + (ပုဂ္ဂိုလ် × မေတ္တာ × အရပ်မျက်နှာ)
ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

၁၅၀၀ကိလေသာ
•••••••••••••••••••••
၁။ မောဟ (မသိခြင်း)                                                 
၂။ အဟိရိက (မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုမရှက်ခြင်း)
၃။ အနောတ္တပ္ပ (မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုမကြောက်ခြင်း)
၄။ ဥဒ္ဓစ္စ (ပံျ့လွင့်ခြင်း)
၅။ လောဘ (လိုချင်ခြင်း)                                        
၆။ ဒိဋ္ဌိ (အယူလွဲခြင်း)
၇။ မာန (ထောင်လွှားခြင်း)                                  
၈။ ဒေါသ (ခက်ထန်ခြင်း)
၉။ က္ကဿာ (မနာလိုခြင်း)                                         
၁၀။ မစၧရိယ (တွန့်တိုခြင်း)
၁၁။ ကုက္ကုစ္စ (နောင်တဖန်ပူပန်ခြင်း/ နောင်တ)                                    
၁၂။ ထိန (ထိုင်းခြင်း)
၁၃။ မိဒ္ဓ (မှိုင်းခြင်း)                                                
၁၄။ ၀ိစိကိစၧာ (ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း)
၁၅။ သဒ္ဓါ (ယုံကြည်ခြင်း)                                               
၁၆။ သတိ (အမှတ်ရခြင်း)
၁၇။ ဟိရီ (မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ခြင်း)                                                
၁၈။ သြတ္တပ္ပ မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုကြောက်ခြင်း)
၁၉။ အလောဘ (မလိုချင်ခြင်း)                           
၂၀။ အဒေါသ-မေတ္တာ (နူးည့ံသိမ်မွေ့ခြင်း)
၂၁။ တတြမဇ္ဈတ္တတာ (တည့်မတ်ခြင်း)      
၂၂။ ကာယပဿဒ္ဓိ (စေတသိက်ငြိမ်းအေးခြင်း)
၂၃။ စိတ္တပဿဒ္ဓိ (စိတ်ငြိမ်းအေးခြင်း)
၂၄။ ကာယလဟုတာ (စေတသိက်ပေါ့ပါးခြင်း)
၂၅။ စိတ္တလဟုတာ (စိတ်ပေါ့ပါးခြင်း)
၂၆။ ကာယမုဒုတာ (စေတသိက်နူးည့ံခြင်း)
၂၇။ စိတ္တမုဒုတာ (စိတ်နူးည့ံခြင်း)
၂၈။ကာယကမ္မညတာ (စေတသိက်တို့ကောင်းမှုမှာစိုးမိုးခြင်း)
၂၉။ စိတ္တကမ္မညတာ (စိတ်တို့ကောင်းမှုမှာစိုးမိုးခြင်း)
၃၀။ ကာယပါဂုညတာ (စေတသိက်တို့ကောင်းမှုမှာကျွမ်းကျင်ခြင်း)
၃၁။ စိတ္တပါဂုညတာ (စိတ်တို့ကောင်းမှုမှာကျွမ်းကျင်ခြင်း)
၃၂။ ကာယုဇုကတာ (စေတသိက်တို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုခြင်း)
၃၃။ စိတ္တုဇုကတာ (စိတ်တို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုခြင်း)
၃၄။ သမ္မာဝါစာ (နှုတ်ဆိုင်ရာအကျင့်ဆိုး၄ပါးကိုရှောင်မှုကျဉ်ခြင်း)
၃၅။ သမ္မာကမ္မန ္တ(ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာအကျင့်ဆိုး၃ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်း)
၃၆။ သမ္မာအာဇီ၀ (နုတ်၊ကိုယ်ဆိုင်ရာအကျင့်ဆိုး၇ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်း)
၃၇။ ကရုဏာ (သနားခြင်း)
၃၈။ မုဒိတာ (၀မ်းမြောက်ခြင်း)
၃၉။ ပညာ-အမောဟ (သိမြင်ခြင်း)
၄၀။ ဖဿႆ (တွေ့ထိခြင်း)
၄၁။ ေ၀ဒနာ (ခံစားခြင်း)
၄၂။ သညာ (မှတ်သားခြင်း)
၄၃။ စေတနာ (တွန်းအားပြုခြင်း)
၄၄။ ဧကဂ္ဂတာ-သမာဓိ (တည်တ့ံခြင်း)
၄၅။ ဇီ၀ိတိနြေ္ဒ (နာမ်သက်)
၄၆။ မနသိကာရ (အာရုံစိုက်ခြင်း)
၄၇။ ၀ိတက္က (အတူဖြစ်ဖက်တရားတို့ကိုအာရုံသို့တင်ပေးခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း)
၄၈။ ၀ိစာရ (အာရုံကိုထပ်ခါထပ်ခါအာရုံပြုခြင်း)
၄၉။ အဓိမောက္ခ (ဆုံးဖြတ်ခြင်း)
၅၀။ ၀ီရိယ (ကြိုးပမ်းးအားထုတ်ခြင်း)
၅၁။ ပီတိ (အားရကျေနပ်ခြင်း)
၅၂။ ဆန္ဒ (တောင့်တခြင်း)
[ဒါတွေက စေတသိက်၅၂ပါးပါ။ ၁ကနေ၁၄အထိက အကုသိုလ်စေတသိက်၊ ၁၅ကနေ၃၉အထိက ကုသိုလ်စေတသိက်၊ ၃၉နောက်ပိုင်းကတော့ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်ယှဉ် ဒွိစေတသိက်တွေဖြစ်ပါတယ်။]

မဟာဘူတ (ဝါ) ဘူတရုပ် – ၄ပါး
ပသာဒရုပ် – ၅ပါး
ဂေါစရရုပ် – ၄ပါး
ဘာဝရုပ် – ၂ပါး
ဟဒယဝတၳုရုပ် – ၁ပါး
ဇီဝိတရုပ် – ၁ပါး
အာဟာရရုပ် – ၁ပါး
[ဒါတွေကတော့ ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အာဟာရဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါးကို ဖြစ်စေပြီးစေအပ်တဲ့ နိပ္ဖန္နရုပ် ၁၈ပါးဖြစ်ပါတယ်။]

၁။ ဥပစယ (ရုပ်၏စတင်ဖြစ်မှု)
၂။ သန္တတိ (ရုပ်၏ဆက်လက်ဖြစ်မှု)
၃။ ဇရတာ (ရုပ်၏ရင့်ရော်မှု)
၄။ အနိစ္စတာ (ရုပ်၏ပျက်စီးမှု)
[ဒါကတော့ လက္ခဏရုပ်လေးပါးပေါ့။)

၁။ လောဘ
၂။ ဒေါသ
၃။ မောဟ
၄။ မာန
၅။ ဒိဋ္ဌိ
၆။ ၀ိစိကိစၧာ
၇။ ထိန
၈။ ဥဒ္ဓစၧ
၉။ အဟိရိက
၁၀။ အနောတ္တပ္ပ
[ဒါက ကိလေသာဆယ်ပါးပါ။]

၁၅၀၀ကိလေသာ ရေတွက်ပုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင် စိတ်၁ပါး၊ စေတသိက် ၅၂ပါး၊ နိပ္ဖန္နရုပ် ၁၈ပါး၊  လက္ခဏရုပ် ၄ပါး။ အားလုံးပေါင်း ၇၅ပါးရပါတယ်။  ဒါပေမယ့် ဒီ၇၅ပါးဟာ အတွင်း ၇၅ပါး၊ အပြင် ၇၅ပါးရှိနေတာဖြစ်လို့ နှစ်ဆအနေနဲ့ အပါး၁၅၀ဖြစ်ပါတယ်။  အဲဒီ၁၅၀ဟာ ကိလေသာဆယ်ပါးနဲ့ တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းမှာ ပါ၀င်ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ဖြစ်ပါတယ်။

သချၤာပုံသေနည်းထုတ်ရရင်
[{(အတွင်း + အပြင်) × (စိတ် + စေတသိက် + နိပ္ဖန္နရုပ် + လက္ခဏရုပ်)} × ကိလေသာ]
ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်။

ကိုးကား
မနာပဒါယီ အရှင်၀ိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး) ၏ “၅၂၈နဲ့၁၅၀၀”
Amaradipa Blog
ထက်ခေါင်(ရူပဗေဒ) ၏ “သဂြိုၤလ်ဆိုင်ရာမှတ်သားဖွယ်အချို့”

(လင်း)
(Unicode)

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s